Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az ókori Hellász

2011.08.05

 

 • i.e. II. évezred - Kréta - Knósszosz a központ, képírás, ekehasználat, fejlett kereskedelem, városfalak

 • 1500. k. elpusztul (Santorín vulkán kitörése)

 • i.e. XVI-XIII.sz. - Mükéné - krétai kultúra erős befolyása, tengeri kereskedelem, kerámia készítése, hódítás, gyarmatosítás Ciprusig, földközösségek, házi rabszolgaság, despotikus állam,

 • Király, fegyveres arisztokrácia, kézművesek, parasztok, rabszolgák

 • i.e. XII-IX. sz. a mükénéi társadalom bukása, nomád népek vándorlása, Athén felemelkedése, kialakul a földmagántulajdon, megindul az árutermelés, vashasználat, tengeri kereskedelem

 • Homéroszi kor: állattenyésztés nagy szerepe, kétnyomásos földművelés, törzsi-nemzetségi berendezkedés, katonai demokrácia: születési arisztokrácia intézi az ügyeket, de mellette megjelenik a népgyűlés, kialakul a városállam, a polisz

 • Spárta: dór hódítók a Peloponésszoszon

 • társadalom: spartiata (teljes jogú spártai), perioikos (körüllakó, nem teljes jogú), helóta (foglyok)

 • állam: 2 király, gerúsia (vének tanácsa), apella (népgyűlés), 5 ephoros (felügyelő)

 • a földek elidegeníthetetlenek, halál esetén a közösségre visszaszáll, közös étkezések a férfiak számára, nevelés ellenőrzése, krüpteia szokása, elzárkózás, idegengyűlölet

 • i.e. VIII-VI. sz. társadalmi, vagyoni különbségek növekedése: adósrabszolgaság, görög gyarmatosítás

 • Athén:I.e. VIII-VI.sz. Theseus-féle alkotmány: három társadalmi csoport - eupatridák (előkelők) , démiurgoszok (kézművesek), geomoroszok (földművesek), az örökletes királyság helyett arisztokratikus köztársaság: 9 arkhón, Areioszpagosz - az arisztokrácia uralmát semmi nemkorlátozza

 • i.e. 621. Drakón arkhón írásba foglalja a törvényeket - túlkapások visszaszorítása

 • i.e. 594. Szolón - adósrabszolgaság eltörlése

 • vagyon szerinti beosztás: ötszázmérősök, lovagok, zeugitészek, thészek

 • megszűnik a születési arisztokrácia uralma, timokratikus (vagyonhoz kötött) alkotmány

 • i.e. 560-510. türannisz-rendszer, a démosz még nem elég erős a hatalom átvételére, egyeduralom

 • i.e. 508. Kleiszthenész- vérrokonság helyett területi beosztás: 10 phüle

 • 500-ak tanácsának felállítása, népgyűlés vezető szerepe, heliaia (bíróság) felállítása, cserépszavazás intézménye

 • i.e. 490., 480. perzsa támadások - Themisztoklész és Ariszteidész hatalmi harca

 • i.e. 478. Spárta kiválása után Athén létrehozta a perzsa-ellenes déloszi szövetséget

 • i.e. 462. a Spárta-barát arisztokrácia külpolitikai kudarca után a démosz végleg átveszi a vezetést, megszűnik az Areioszpagosz ellenőrző jogköre

 • i.e. V. sz. a demokrácia fénykora - klasszikus árutermelő rabszolgaság, szakosodott ipar, árutermelés, pénzügyletek. Társadalma: teljes jogú athéni polgár, metoikoszok, rabszolgák. Állam: 10 sztratégosz, népgyűlés, 500-ak tanácsa, esküdtbíróság - választás útján, napidíjjal

 • i.e. 431-409. peloponésszoszi háború, Athén veresége Spártával szemben - a poliszrendszer válságba kerül (paraszti kisbirtokok, kis műhelyek tönkremenetele, a zsoldoskatonák pusztításai, politikai egyenlőség látszattá válik, rabszolgák tömege nő, helyzetük rosszabbodik, harc a poliszok között a rabszolga-utánpótlásért és a piacokért)

 • i.e.338. II. Philipposz a khairóneai csatában legyőzi a poliszokat - Makedónia felemelkedése

 • i.e. 336-323. Nagy Sándor hódításai, Babilon székhely, hadsereg a fő erő, despotikus hatalom, keleti és görög kultúra keveredése: hellenizmus, halála után a birodalom szétesik: Makedónia, Szeleukida-birodalom, Ptolemaida-birodalom

 


3. teszt (az ókori Görögország)

1. A felsorolt görög istenek milyen területeknek voltak védőszentjei?

 • Apollón
 • Hermész
 • Poszeidon
 • Pallasz Athéné
 • Zeusz
 • Dionüszosz

2. A görög történelem mely eseményeit jelölik az alábbi évszámok?

 • i.e. 621.
 • i.e. 527.
 • i.e. 510.
 • i.e. 492.
 • i.e. 480.
 • i.e. 462.
 • i.e. 431-404.
 • i.e. 338.
 • i.e. 331.

3. Kik voltak az ókori Athén drámaírói az i.e. V. században?

4. Kleiszthenész alkotmánya után /i.e. .............-tól/ hogyan működött az athéni állam?

5. Milyen vagyoni osztályokat alakított ki a szolóni alkotmány?

6. "Az ún. ................................. a következőkből állott: az elöljárók időnként a legértelmesebbnek ítélt

ifjakat kiküldték a vidékre, mindössze egy tőrrel és a legszükségesebb élelemmel felszerelve. Ezek

nappal szerteszéledtek, és rejtekhelyeiken pihentek, éjszaka viszont kiálltak az utakra, és legyilkolták a

kezükbe került ........................-kat."

 • Honnan való és miről szól a forrás?

7. Mi a szeiszakhtheia?

Ki volt Peiszisztratosz?

Ki a "történetírás atyja"?

Mit neveztek philippikáknak?

8. Hogyan nevezték a spártai államirányítás négy elemét?

9. Mi volt Ariszteidész és Themisztoklész álláspontja a 490-es perzsa támadás után?

10. Magyarázza meg az alábbi fogalmakat!

 • acháj
 • ephoros
 • metoikosz
 • Areioszpagosz
 • phüle
 • helóta
 • sztratégosz
 • retorika

 

11. Melyik görög filozófus nevéhez fűződik?

 • az atomelmélet
 • a dialektika tana
 • az "ideák" tana
 • a logika kidolgozása

12. Párosítsa a hadvezéreket és a csaták helyszínét, és írja oda az időpontot is!

 • Miltiádész, Themisztoklész, II. Philipposz, Leonidász
 • Thermopülai, Marathon, Khairónea, Szalamisz

13. "Minden ember fogott egy cserépdarabot, és ráírta, hogy kit akar eltávolítani a polgárok közül, majd odavitte a piac egy bizonyos helyére, amely korláttal volt körülkerítve. Az arkhónok ebben először a cserepek mennyiségét számolták össze, ha ugyanis hatezernél kevesebben voltak a szavazók, a cserépszavazás érvénytelennek számított. Aztán külön rakták mindegyik nevet, és azt, akit a legtöbben írtak föl, tíz évre kiutasították, de úgy, hogy az illető megmaradt javai élvezetében."

 • Miről szól az idézet?
 • Mi volt a célja ennek a szavazási formának?

Esszékérdések:

1. Vázolja fel az ókori görög poliszrendszer válságának okait!

2. Hasonlítsa össze a spártai és a klasszikus athéni állam és társadalom berendezkedését és működését!

3. Foglalja össze a makedón birodalom létrejöttének és bukásának folyamatát!


A 3. teszt megoldása

 1. fény, jóslás, költészet
  tolvajok, kereskedők, istenek hírnöke, holtakat vezeti
  tenger, hajósok
  tudományok, mesterségek, városvédő
  főisten
  szőlőművelés, mámor, bor

 2. Drakón arkhón írásba foglalja a törvényeket
  Peiszisztratosz halála
  a türannoszok elűzése Athénban
  Dareiosz első - sikertelen - támadási kísérlete
  szalamiszi, thermopülai ütközet
  megszűnik az állam életében az Areioszpagosz ellenőrzési joga
  a déloszi szövetség létrejötte
  a peloponésszoszi háború
  khairóneai csata, II. Philipposz és a görög városállamok között
  gaugamelai csata, Nagy Sándor és a perzsák között

 3. Aiszkhülosz, Szophoklész, Euripidész, Arisztophanész

 4. -népgyűlés
  -9 arkhón
  -Areioszpagosz
  -500-ak tanácsa
  -esküdtbíróság
  -10 sztratégosz
  -pénzügyi tisztviselők

 5. -ötszázmérősök (pentakosiomedimnos)
  -lovagok (hippeisz)
  -zeugitészek
  -thészek

 6. krüpteia, helóta
  Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok, Lukurgosz életrajza
  A spártaiak így edzették a fiatalembereket, így nevelték keménységre, találékonyságra.

 7. -"teherlerázás", i.e. 594-ben Szolón eltörli az adósrabszolgaságot
  -560-527. türannosz Athénben
  -Hérodotosz, a görög-perzsa háborúk történetét írta meg
  -Démoszthenész beszédei, amiket II, Philipposz, makedón uralkodó ellen írt

 8. -2 király
  -apella -népgyűlés
  -5 ephoros- felügyelő
  -gerúszia-vének tanácsa

 9. Ariszteidész: Athén szárazföldi hatalmát kell megnövelni, így az arisztokráciára és a parasztságra támaszkodik az elképzelés
  Themisztoklész: Athén tengeri hatalma a meghatározó, a laurióni ezüstbányák jövedelmét használta föl, a kereskedők és az iparosok támogatták

 10. acháj: görög törzs
  ephoros: Spártában a felügyelő tisztséget ellátó
  metoikosz: "körüllakó", athéni társadalmi csoport, a polgárjoggal nem rendelkező idegenek
  Areioszpagosz: az Árész-dombi tanács, amely a volt arkhónokból állt
  phüle: kerületet jelent, Kleiszthenész tíz phülébe osztotta Athén lakosságát
  helóta: Spártában a leigázott őslakosság neve
  sztratégosz: hadvezér Athénben, tíz volt belőle
  retorika: szónoklattan

 11. Démokritosz, Hérakleitosz, Platon, Arisztotelész

 12. Leonidász-Thermopülai-i.e.480.
  Themisztoklész-Szalamisz-i.e.480.
  Miltiadész-Marathon-i.e.490.
  II.Philipposz-Khairónea-i.e.338.

 13. - cserépszavazás (osztrakiszmosz)
  - senki ne törhessen egyeduralomra

 
 

 

Utolsó képArchívum

Naptár
<< Október / 2019 >>


Statisztika

Online: 1
Összes: 97658
Hónap: 1471
Nap: 41